Общи условия на Атлетик Фитнес

Общи условия на Атлетик Фитнес

1. Дефиниции

При прилагане на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

  • Атлетик Фитнес – „Атлетик Фитнес“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Янко Сакъзов”, № 78, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121616204; регистрация по ЗДДС: BG121616204; идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: 129733;
  • АтлетикФитнес.бг – електронен магазин, собственост на Атлетик Фитнес, достъпен на адрес в интернет http://athletic.bg/, посредством който клиентите имат възможност да сключват договори (споразумения) за покупко-продажба на предлаганите от електронния магазин услуги;
  • Клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите Общи условия и има активен клиентски профил за използване на електронния магазин;
  • Клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за използване на АтлетикФитнес.бг, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
  • Поръчка – всяка отделна изпратена до Атлетик Фитнес заявка от клиент за закупуване на услуги от електронния магазин;
  • Услуги – фитнес услуги, предлагани от Атлетик Фитнес в обектите на веригата;
  • Карта – персонална RFID карта, съдържаща заплатения абонамент, предоставена за ползване на съответния клиент.

2. Регистрация, приложимост

2.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Атлетик Фитнес и всеки регистриран клиент на електронния магазин и са достъпни на интернет страница Общи условия.

2.2. За да може да използва електронния магазин, съответният клиент трябва да създаде свой клиентски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация.

2.3. С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията всеки нов клиент декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва при всяко използване на електронния магазин за периода на активност на своя клиентския профил. В допълнение към клаузите на този документ клиентът е обвързан и от Политиката на поверителност и Условията и правила на Атлетик Фитнес.

2.4. В случай че клиентът е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията той декларира съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящите Общи условия и извършване на регистрация. В случай че клиентът е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за извършване на регистрация се извършва от родител или настойник.

2.5. Приемането на общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и потвърждаването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и водят до сключване на договор(и), наричани по-долу също и „споразумения“, между Атлетик Фитнес и съответния клиент.

2.6. При регистрация и при последващо актуализиране клиентът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

2.7. Атлетик Фитнес потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация електронен адрес, съдържащо информация за активирането на клиентския профил.

2.8. Посоченият в електронната форма за регистрация, съответно евентуално актуализираният впоследствие, eлектронен адрес ще бъде използван от Атлетик Фитнес за връзка с клиента, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на клиента без нужда от изрично потвърждение за това.

3. Права и задължения на клиента

3.1. Клиентът е длъжен да използва АтлетикФитнес.бг и предлаганите от електронния магазин услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

3.2. Клиентът е длъжен да не извършва действия, които могат да доведат до нарушаване сигурността на електронния магазин и/или възпрепятстване на достъпа на трети лица до него.

3.3. Клиентът няма право да предоставя достъп до клиентския си профил на трети лица. Клиентът е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя клиентски профил. В случай че трето лице получи достъп до тях, клиентът е длъжен незабавно да уведоми за това Атлетик Фитнес. При неизпълнение на това задължение Атлетик Фитнес няма да носи отговорност за евентуално претърпени от клиента вреди. Атлетик Фитнес приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния клиент като достъп, осъществен от самия клиент.

3.4. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, клиентът е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.

3.5. Клиентът няма право да предоставя издадената му карта на трети лица. В случай че клиентът изгуби своята персонална карта, той следва незабавно да уведоми Атлетик Фитнес за това. Всички закупени абонаменти са асоциирани с клиентския профил на клиента и могат да бъдат използвани до тяхното изчерпване след заплащане на такса за издаване на нова персонализирана карта.

4. Права и задължения на Атлетик Фитнес

4.1. При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на услугата Атлетик Фитнес може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до АтлетикФитнес.бг.

4.2. При необходимост Атлетик Фитнес има право временно или трайно да ограничи или промени функционалността на АтлетикФитнес.бг и предлаганите от електронния магазин услуги, като ще бъде положено старание клиентите да бъдат уведомени своевременно за това

4.3. Със завършването на регистрацията и приемането на настоящите Общи условия клиентът дава съгласието си да получава от Атлетик Фитнес месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с услугата съобщения.

5. Поръчка

5.1. Атлетик Фитнес има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин услуги, цените и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява за срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на клиента преди финализиране на съответната заявка. Тези условия обвързват Атлетик Фитнес единствено в рамките на съответната поръчка, която бива финализирана, като Атлетик Фитнес не гарантира, че в бъдеще клиентът ще може да закупи услуги при същите условия.

5.2. Атлетик Фитнес потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение до асоциирания със съответния клиентски профил електронен адрес.

5.3. Поръчани карти, съдържащи пакети за използване на услугите, се получават в избрания от клиента обект на Атлетик Фитнес.

6. Начини на плащане

6.1. Услугите могат да бъдат заплащани посредством системата на EasyPay, а също така и с кредитна/дебитна карта и/или в брой на място в обектите на Атлетик Фитнес.

6.2. Автоматично периодично авансово заплащане

6.2.1. Общи положения

а) Всеки клиент може да закупи абонамент за първоначален фиксиран период от 12 последователни пълни месеца при преференциални ценови условия чрез регистриране на своята дебитна/кредитна карта и даване на съгласие за извършване на автоматично, периодично авансово заплащане в полза на Атлетик Фитнес (по-надолу в този раздел за краткост наричано „периодично плащане“). Периодичното плащане се реализира чрез автоматично изтегляне от страна на Атлетик Фитнес на съответната месечна абонаментна вноска („абонаментна вноска“) за ползване на фитнес услугите – в размера, по начина, на датите, за периодите и съгласно другите условия, описани в този раздел.

б) При избор на периодично плащане, съгласно този раздел, като начин на заплащане на своя абонамент, съответният клиент дава съгласието си съответната месечна абонаментна вноска да бъде заявявана за изтегляне от дебитната/кредитната му карта директно от Атлетик Фитнес, без необходимост за изричното оторизиране на всяко отделно плащане от страна на клиента.

в) Периодичното плащане е авансово и всяка месечна вноска винаги е с еднаква фиксирана стойност, изрично посочена на клиента преди финализиране на съответната заявка – с изключение на първото плащане, съгласно описаните в подсекция „Първо плащане“ по-долу случаи. С оглед на избягване на съмнение, дори и в този случай сумата на първото плащане ще бъде изчислена пропорционално на заявените дни за ползване на фитнес услугите на база на фиксираната цена за цял месец, а размерът й ще бъде посочен на клиента като крайна стойност преди заплащането й.

6.2.2. Регистрация и актуализация

а) Наред с другата необходима информация, клиентът сам въвежда данните на своята дебитна/кредитна карта по електронен път след пренасочване в процеса на покупка от интернет страницата на Атлетик Фитнес към системата на „Първа инвестиционна банка“ АД. Клиентът има право да предоставя данни единствено на карта, издадена на негово име, като служителите на Атлетик Фитнес ще бъдат упълномощени да изискват предоставяне на документ за самоличност за удостоверяване на изпълнението на това задължение. Данните на дебитната/кредитната картата се въвеждат от клиента в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД по сигурен канал, защитен със съвременни криптографски механизми, които осигуряват високо ниво на сигурност. Регистрираните картови данни се съхраняват в криптиран (защитен) вид в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД. Атлетик Фитнес или трети страни нямат достъп до тях в нито един момент. На определените за това дати Атлетик Фитнес подава заявка към „Първа инвестиционна банка“ АД за изтегляне на сумите в съгласувания с клиента размер и съобразно дадената от клиента оторизация (съгласие).

б) При необходимост – в случай на открадната банкова карта, карта с изтекъл срок на валидност и други случаи – посочените данни на картата могат да бъдат променяни от клиента чрез въвеждането на актуализираните данни в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД по ред, идентичен с този за първоначална регистрация, описан в чл. 6.2.2(а). Клиентът следва уведоми писмено Атлетик Фитнес за извършената актуализация на office@athletic-bg.com. За валидни се считат последните данни, които клиентът е посочил към момента на всяка съответна заявка от страна на Атлетик Фитнес за изтегляне на месечната абонаментна вноска.

в) Задължение на клиента е да актуализира своевременно данните на своята дебитна/кредитна карта. В случай, че заявката за изтегляне на сума не може да бъде изпълнена при неизпълнение на това задължение или поради други, зависещи от клиента причини, Атлетик Фитнес не носи отговорност за непредоставянето на услугата и отказа за последващо предоставяне на този тип абонамент при същите условия.

6.2.3. Първо плащане

а) Размерът на първото плащане се изчислява съгласно заявената от клиента дата за начало на ползване на услугата, като сумата на първоначалното плащане ще бъде изчислена пропорционално на заявените дни за посещение до края на съответния месец на база на фиксираната цена за цял месец, като ще включва пълната абонаментна вноска и за следващия календарен месец.

б) Ако например клиентът заяви като дата за начало на използване на услугата 15-то число в месец с 30 дни, то клиентът ще заплати вноска за първо плащане до края на този месец в размер на 15/30 от фиксираната цена за цял месец, както и цената за целия следващ календарен месец. Във всеки случай размерът на първото плащане, както и периодите, до които то се отнася, ще бъдат указани на клиента като крайна стойност преди заплащането ѝ.

в) При последващ падеж на периодично плащане месечната абонаментна вноска ще бъде заявявана за изтегляне от страна на Атлетик Фитнес като фиксирана равна стойност за целия период на заявения абонамент.

г) Освен когато заявената дата за начало е първо число на месеца, отчитането на първоначалния фиксиран 12-месечен период по договора започва от първо число на месеца, следващ заявената начална дата.

6.2.4. Последващи плащания

На 20-то число на всеки месец Атлетик Фитнес отправя заявка за извършване на автоматично периодично плащане за следващата абонаментна вноска, отнасяща се за периода на целия следващ календарен месец (от първо до последно число).

6.2.5. Невъзможност за изтегляне

В случай, че заявеното от Атлетик Фитнес плащане на абонаментна не може да бъде извършено поради причини, които зависят от клиента и/или за които клиентът е следвало да информира Атлетик Фитнес (изтекла или открадната банкова карта, недостатъчна наличност по сметка и др.), то клиентът получава уведомление от Атлетик Фитнес по електронна поща или телефон, с които бива уведомен, че плащането не е могло да бъде извършено успешно. В подобен случай съответният клиент има право да продължи да използва услугите на Атлетик Фитнес до изтичане на предплатения от него абонаментен период. След изтичането на 10 календарни дни, считано от датата на неуспешната заявка, Атлетик Фитнес ще направи повторен опит за заявка за изтегляне на дължимата от клиента сума. Ако и в този случай заявеното плащането е неуспешно, клиентът ще има възможност да отстрани причините за невъзможността (чрез въвеждане на данните на новоиздадена карта, чрез захранване на сметка и др.) в срок от още 7 календарни дни. В случай, че и след този 7-дневен период заявеното от Атлетик Фитнес плащане отново не може да бъде осъществено, споразумението между страните ще се счита за прекратено по вина на клиента с всички, произтичащи от това, посочени по-долу последствия. В случай на извънредни обстоятелства, възпрепятстващи съответния клиент от отстраняване на причините за невъзможност за плащане, той следва да уведоми Атлетик Фитнес за това обстоятелство на office@athletic-bg.com, като по преценка на Атлетик Фитнес, на съответния клиент може да бъде даден допълнителен срок.

6.2.6. Отказ

а) В първоначалния фиксиран срок от 12 месеца (евентуално удължен с периода на първоначално плащане) клиентът има право да заяви отказ от услугата чрез попълване на формуляр за отказ на място, в съответния фитнес клуб на Атлетик Фитнес, или чрез достъпния в портала на Атлетик Фитнес формуляр за отказ. Последният трябва да бъде попълнен и изпратен на office@athletic-bg.com.

б) Отказът следва да бъде заявен поне 30 дни предварително. В случай, че в рамките на този 30-дневен срок настъпи дата на автоматично плащане съгласно чл. 6.2.3 (в), Атлетик Фитнес има право да отправи заявка за периодично плащане за следващия едномесечен период. Отказът действа занапред и всички вече предплатени суми при отказ, включително и в посочената по-горе хипотеза, не се възстановяват. Във всеки случай всички вече предплатени от клиента периоди ще могат да бъдат използвани до изтичането им.

в) Въпреки така описаната възможност за отказ, упражняването на тази възможност ще се счита от страна на Атлетик Фитнес за нарушаване на постигнатото между Атлетик Фитнес и съответния клиент споразумение за предоставяне на услуга за фиксиран 12-месечен период за съответната цена – предвид факта, че предоставената цена е преференциална и е с оглед на заявяването на дългосрочен пакет. В тази връзка Атлетик Фитнес има право да откаже предоставянето на условията по този тип абонамент на същия клиент, като в този случай на разположение на клиента остават всички други възможности за заплащане на посещения в обектите на Атлетик Фитнес. Отказ за повторното предоставяне на преференциалните условия на този тип абонамент е право на Атлетик Фитнес и във всички други случаи, когато споразумението е прекратено по вина на клиента, например, но не само, при прекратяване съобразно секция „Невъзможност за изтегляне“.

6.2.7. Подновяване

След изтичането на общо 12 пълни месеца, за всеки от които са били успешно заплатени всички дължими месечни абонаментни вноски, както и след отчитането на евентуалното удължаване на този срок с периода на първоначалното плащане, сключеното между Атлетик Фитнес и клиента споразумение се трансформира автоматично от срочно в безсрочно. Услугата ще продължава да бъде предоставяна от страна на Атлетик Фитнес срещу същата месечна вноска, която клиентът е заплащал до този момент, както и съобразно останалите договорености, посочени в настоящите Общи условия. Упражняването на отказ се извършва по реда на, в срока и съобразно всички останали условия на чл. 6.2.6, букви „а“ и „б“. При прекратяване по реда на настоящия раздел не се прилага условието по чл. 6.2.6, буква „в“.

6.2.8. Друго

Атлетик Фитнес не носи отговорност за невъзможността за предоставяне на този тип абонамент, ако банката-издател на дебитната/кредитната на клиента не разрешава (изначално или впоследствие) автоматични периодични плащания, както и във всякакви други случаи, независещи пряко от и/или които са извън контрола на Атлетик Фитнес.

7. Потребителски права

7.1. Право на отказ на клиента

7.1.1. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и е извършил покупка от разстояние, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на услуги от Атлетик Фитнес в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на поръчка на услугата.

7.1.2. Клиентът може да упражни това свое право чрез отправяне в посочения срок на писмено съобщение до Атлетик Фитнес по eлектронен адрес за отказ от сключения договор.

7.2. Условия за възстановяване на заплатени суми

7.2.1. Атлетик Фитнес има задължение да възстанови на съответния клиент в пълен размер всички суми, получени от клиента, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на клиента да упражни правото си на отказ от сключения договор, с изключение на следния случай:

  • С приемането на настоящите Общи условия клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и е извършил покупка от разстояние, декларира за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Атлетик Фитнес предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото си на отказ. Когато пакетът (абонаментът) е за период от време, Атлетик Фитнес удържа от сумата, която възстановява на клиента, пропорционалната стойност на това, което действително му е било предоставено до момента на упражняване на правото на клиента на отказ от договора.

7.2.2Атлетик Фитнес има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът е приел изрично предложение на Атлетик Фитнес за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

7.2.3. В случай на невъзможност за предоставяне на заявените от клиента услуги, Атлетик Фитнес уведомява клиента за това във възможно най-кратък срок, а в случай че клиентът не избере поръчката му да бъде променена, заплатената от клиента сума се възстановява в пълен размер чрез използване на същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът е приел изрично предложение на Атлетик Фитнес за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за клиента.

8. Прекратяване на отношенията между страните

8.1. Отношенията между страните могат да бъдат прекратени в следните случаи:

8.1.1. При заявка за доброволно закриване на клиентския профил от страна на клиента или при оттегляне на съгласие за обработване на лични данни;

8.1.2. Вслучай че клиентът заяви изрично в писмен вид, че не приема извършени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, Политиката на поверителност или Условията и правилата на Атлетик Фитнес;

8.1.3. При настъпване на обективни причини, правещи невъзможно изпълнението на договора;

8.1.4. Едностранно от Атлетик Фитнес, в случай че бъде установено, че клиентът използва електронния магазин и/или предлаганите чрез него услуги в нарушение на настоящите Общи условия, Политиката на поверителност или Условията и правилата на Атлетик Фитнес, от които е обвързан по силата на настоящата препратка.

8.2. В посочените по-горе случаи клиентският профил на съответния клиент се закрива и достъпът до него се преустановява. В този случай закупените пакети за използване на услуги могат да бъдат използвани от съответния клиент до изчерпването им, освен когато прекратяването е извършено едностранно от Атлетик Фитнес в посочените в този раздел хипотези.

9. Интелектуална собственост

9.1. Електронният магазин АтлетликФитнес.бг, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство. Съдържанието на АтлетикФитнес.бг не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

9.2. При предоставянето на достъп до електронния магазин Атлетик Фитнес запазва всички права, като не отстъпва никое от тях на своите клиенти. АтлетикФитнес.бг е предназначен изцяло за лична и некомерсиална употреба от страна на клиентите на електронния магазин.

9.3. Атлетик Фитнес има право да използва получени от своите клиенти коментари и препоръки за развитие на своите услуги по пряк или косвен начин без да дължи възнаграждение за това.

10. Ограничаване на отговорността

10.1. Атлетик Фитнес не носи, в пълния обем на допустимите по приложимото законодателство граници, отговорност за претърпени от клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи, настъпили например в следните неизчерпателно изброени хипотези:

– при неспазване на настоящите Общи условия и/или Условията и правилата на Атлетик Фитнес от страна на клиента;

– поради технически проблеми вследствие на използване на електронния магазин;

– при временно ограничен достъп до електронния магазин;

– при грешно предоставена от клиента информация;

– поради наличието, съответно липсата на конкретна информация, предоставена чрез АтлетикФитнес.бг;

– при използване от страна на клиента на предлаганите чрез електронния магазин услуги.

10.2. Във всеки случай максималната отговорност на Атлетик Фитнес е ограничена до размера на заплатените от съответния клиент суми за услуги.

10.3. Атлетик Фитнес и неговите партньори и доставчици не носят отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на клиента при използването на електронния магазин и/или предлаганите в него услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия.

11. Промени в Общите условия

11.1. При необходимост Атлетик Фитнес има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия.

11.2. При извършване на съществени изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия Атлетик Фитнес уведомява клиентите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

11.3. В предоставения им двуседмичен срок клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Атлетик Фитнес, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия. В такъв случай съответният клиентски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

11.4. В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

11.5. Изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия не засягат отношенията между Атлетик Фитнес и клиента, възникнали преди съответните промени във връзка с валидно заявени, приети и евентуално изпълнени поръчки.

12. Решаване на спорове, други разпоредби

12.1. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги Атлетик Фитнес насърчава клиентите да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Атлетик Фитнес, право на клиента е да отнесе въпроса до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

12.2. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

12.3. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.

 

Контактна информация

  • ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, Софарма бизнес тауърс, кула „А“, ет. 4

1756 София, България

Последна промяна: 23.05.2018 г.

Абонамент за новини и промоции

сега може да научавате първи за нашите активности

Абониране за актуални новини и промоции от Атлетик Фитнес

Имена*

Телефон*

E-mail*

Контакти централен офис на Атлетик Фитнес

София
ул. „Лъчезар Станчев“ 5
Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4

Работно време:
Понеделник – петък: 09:00 – 17:30 ч.

концепция и дизайн