Общи условия на Атлетик Фитнес

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „АТЛЕТИК ФИТНЕС“ ООД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ФИТНЕС УСЛУГИ

I. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

 • Доставчик – дружество „Атлетик Фитнес“ ООД;
 • Електронен магазин АтлетикФитнес.бг, собственост на Доставчика, достъпен на адрес в интернет www.athletic.bg, посредством който Потребителите имат възможност да сключват договори (споразумения) за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги;
 • Потребител – всяко лице, което потребява предлаганата от Доставчика услуга след извършена регистрация по реда на настоящите Общи условия и има активен потребителски профил за използване на електронния магазин, или е закупило предлаганата услуга на място, от обект на Доставчика;
 • Потребителски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния Потребител за използване на АтлетикФитнес.бг, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 • Поръчка – всяка отделна отправена до Доставчика заявка от Потребител за закупуване на услуги на място или от електронния магазин;
 • Услуги – фитнес услуги, предлагани в обектите на Доставчика, с подробно описание на услугите (параметрите) достъпно на адрес в интернет www.athletic.bg;
 • Параметри на Услугата – данни за това какво включва Услугата, в кои обекти може да се ползва, срок за ползване, възможности за прекратяване или замразяване на ползването, начини и срокове на плащане и всяка друга информация посочена от Доставчика за всяка една предлагана от него Услуга;
 • Обект на доставчика – място на ползване на Услугите, с указано работно време, през което могат да се ползват Услугите;
 • Абонамент – ползване на Услугата за определен или неопределен срок от време;
 • Абонаментен план – абонамент, при който Услугата ежемесечно авансово се предплаща за всеки следващ календарен месец;
 • Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца – абонамент, при който е договорен минимален срок за ползване на Услугата не по-къс от 12 последователни календарни месеца. В този срок Услугата авансово се предплаща за всеки следващ месец чрез периодично автоматично плащане;
 • Предплатена услуга – платена авансово за целия срок на ползване, чрез седмична, месечна, годишна карта и др., според предлаганите от Доставчика срокове за предплащане на Услугите;
 • Карта – персонална RFID карта, физически носител, съдържащ данни за заплатената услуга, предоставен за ползване на съответния Потребител.
II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование на Доставчика: „Атлетик Фитнес“ ООД. Седалище и адрес на управление: гр. София 1504, р-н „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов” № 78.

Вписване в публични регистри – вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121616204.

Идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: 129733 

Надзорни органи:

– Комисия за защита на личните данни;

– Комисия за защита на потребителите.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG121616204

Адрес на упражняване на дейността и данни за кореспонденция: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4. Електронна поща: office@athletic-bg.com, тел.: 0889 140 264.

III. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Доставчика и Потребителите при ползването на предоставяните от Доставчика услуги.

Общите условия са достъпни на адрес в интернет www.athletic.bg.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2. За да може да използва електронния магазин, съответният Потребител трябва да създаде свой потребителски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация на адрес www.athletic.bg. Потребителят осигурява самостоятелно оборудване за ползване на Услугата и нейното управление.

3. С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията, всеки нов Потребител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия включително и с Политиката на поверителност и Вътрешните правила за ползване на фитнес услуги, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

4. (1) В случай че Потребителят е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията, той декларира съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящите Общи условия и извършване на регистрация.

(2) В случай че Потребителят е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за извършване на регистрация се извършва от родител или настойник. При ползване на Услугата, малолетният потребител следва да бъде придружен от пълнолетно лице или срещу заплащане, съгласно ценоразписа на Обекта на ползване на Услугата, да ползва услугите на фитнес инструктор.

5. При регистрация и при последващо актуализиране, Потребителят, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

6. Доставчикът потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация електронен адрес, съдържащо информация за активирането на потребителския профил.

7. (1) Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и заявяването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и водят с потвърждаването им от Доставчика до сключване на Договор(и), наричани по-долу също и „Споразумения“, между Доставчика и съответния Потребител.

(2) Договор между Доставчика и Потребителя представляват настоящите Общи условия, достъпни на адрес в интернет www.athletic.bg, заедно с всички изменения и допълнения към тях и заедно с всяка заявена от Потребителя и потвърдена (приета) от Доставчика поръчка за определена Услуга, довели до сключване на Споразумение за ползване на съответната поръчана Услуга.

8. Посоченият в електронната форма за регистрация, съответно евентуално актуализираният впоследствие, електронен адрес ще бъде използван от Доставчика за връзка с Потребителя, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на Потребителя без нужда от изрично потвърждение за това.

9. Регистрация на Потребител и поръчка може да бъде извършено и на място, във всеки един от обектите на предоставяне на услугите на Доставчика.

V. ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

10. Поръчка за предоставяне на Услугата може да бъде направена на място, във всеки един от обектите на Доставчика.

11. (1) Когато Потребител прави поръчка чрез електронния магазин, Доставчикът потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение до асоциирания със съответния потребителски профил електронен адрес. В него се съдържа информация за поръчаната услуга, Общите условия, информация за условия, срок и начин за упражняване на правото на отказ от сделки от разстояние.

(2) Потребителят се съгласява, че електронните писма изпратени от Доставчика не е нужно да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

12. Изявлението (Поръчката) за сключване на Договор (Споразумение) и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати (Потребителите) имат възможност за достъп до тях.

13. Доставчикът има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин услуги, цените и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява за срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на Потребителя преди финализиране на съответната заявка. Тези условия обвързват Доставчика единствено в рамките на съответната поръчка, която бива финализирана, като Доставчикът не гарантира, че в бъдеще Потребителят ще може да закупи услуги при същите условия.

14. Поръчани Карти се получават на място в обекта на Доставчика, в/за който е направена поръчката от Потребителя.

VI. ПАРАМЕТРИ, ЦЕНИ, НАЧИНИ И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

15. (1) Доставчикът предоставя, а Потребителят използва Услугата съгласно параметри и цени, обявени на страницата на доставчика в интернет, както и на информационни табели в обектите на предоставянето на услугите.

(2) Параметрите на Услугата в различните обекти е възможно да се различават.

16. Освен ако в параметрите на Услугата не е предвидено, че тя може да се ползва само в определен обект/и (локално), Потребителят може да ползва Услугата във всички обекти на Доставчика.

17. Доставчикът предоставя услугата срещу заплащане на цена, дължима от Потребителя съгласно избраните от него параметри на услугата.

18. Потребителят заплаща цената на Услугата авансово – за целият срок на предоставяне на Услугата, освен в случаите, в които в параметрите на Услугата е предвидено автоматично периодично авансово плащане (наричано по-долу „автоматично периодично плащане“).

19. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата.

20. Услугите, освен тези, за които е предвидена възможност само за автоматично периодично плащане по реда на Раздел VII, могат да бъдат заплащани посредством системата на EasyPay, с банкова карта и/или в брой на място – в обектите на Доставчика, както и чрез автоматично периодично плащане, когато е приложимо.

VII. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТЕН ПЛАН И АБОНАМЕНТЕН ПЛАН С МИНИМАЛЕН СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

21. С настоящия Раздел VII се регулират отношенията между Доставчика и Потребителите само при ползване на Услуги по Абонаментен план и Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, като клаузите в този Раздел се прилагат с предимство пред всички останали разпоредби на Общите условия.

22. (1) Всеки Потребител може да закупи Услуги по Абонаментен план или Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, като Услугите се предоставят от Доставчика съгласно условията на стоящия Раздел VII и сключеното с Потребителя Споразумение.

(2) Освен когато заявената дата за начало на ползване на Услугата „Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца“ е първо число на месеца, отчитането на минималния 12-месечен период по Договора започва от първо число на месеца, следващ заявената начална дата за ползване на Услугата. Договорът се счита за сключен за срок от дванадесет календарни месеца плюс броя на дните от месеца предхождащ фиксирания 12-месечен период, определени според заявената дата за начало на ползване на Услугата.

 (3) При закупуване на Услуги по Абонаментен план или Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, Потребителят трябва да регистрира своята банкова карта и да даде съгласие за извършване на автоматично периодично плащане в полза на Доставчика. Периодичното плащане се реализира чрез автоматично изтегляне от страна на Доставчика на съответната месечна абонаментна вноска за ползване на фитнес услугите – по начина, на датите, за периодите и съгласно другите условия, описани в настоящия раздел.

23. (1) При избор на автоматично периодично плащане съгласно този раздел, като начин на заплащане на своя абонамент, съответният Потребител дава съгласието си съответната месечна абонаментна вноска да бъде заявявана за изтегляне от банковата му карта директно от Доставчика, без необходимост за изричното оторизиране на всяко отделно плащане от страна на Потребителя.

(2) Периодичното плащане е авансово (предплаща се всеки следващ календарен месец) и всяка месечна абонаментна вноска винаги е с еднаква фиксирана стойност, изрично посочена на Потребителя преди финализиране на съответната заявка – с изключение на първото плащане, съгласно описаните по-долу случаи на „Първо плащане“. С оглед на избягване на съмнение, дори и в този случай сумата на първото плащане ще бъде изчислена пропорционално на заявените дни за ползване на фитнес услугите на база на фиксираната цена за цял месец, а размерът ѝ ще бъде посочен на Потребителя като крайна стойност преди заплащането ѝ.

24. (1) Регистрация и актуализация. Наред с другата необходима информация, Потребителят сам въвежда данните на своята банкова карта по електронен път след пренасочване в процеса на покупка от интернет страницата на Доставчика към системата на „Първа инвестиционна банка“ АД.

(2) Данните на банковата карта се въвеждат от Потребителя в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД по сигурен канал, защитен със съвременни криптографски механизми, които осигуряват високо ниво на сигурност. Потребителят има право да предоставя данни единствено на банкова карта, издадена на негово име, като служителите на Доставчика ще бъдат упълномощени да изискват предоставяне на документ за самоличност за удостоверяване на изпълнението на това задължение.

(3) Регистрираните картови данни се съхраняват в криптиран (защитен) вид в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД. Доставчикът или трети страни нямат достъп до тях в нито един момент.

(4) На определените за това дати Доставчикът подава заявка към „Първа инвестиционна банка“ АД за изтегляне на сумите в съгласувания с Потребителя размер и съобразно дадената от Потребителя оторизация (съгласие).

(5) При необходимост – в случай на открадната банкова карта, карта с изтекъл срок на валидност и други случаи – посочените данни на картата могат да бъдат променяни от Потребителя чрез въвеждането на актуализираните данни в системата на „Първа инвестиционна банка” АД по ред, идентичен с този на първоначална регистрация, описан по-горе в алинея 1-ва на този член. Потребителят следва да уведоми писмено Доставчика за извършената актуализация на office@athletic-bg.com. За валидни се считат последните данни, които Потребителят е посочил към момента на всяка съответна заявка от страна на Доставчика за изтегляне на месечната абонаментна вноска.

(6) Задължение на Потребителя е да актуализира своевременно данните на своята банкова карта. В случай, че заявката за изтегляне на сума не може да бъде изпълнена при неизпълнение на това задължение или поради други, зависещи от Потребителя причини, Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на услугата и отказа за последващо предоставяне на този тип абонамент при същите условия.

25. (1) Първо плащане. Размерът на първото плащане се изчислява съгласно заявената от Потребителя дата за начало на ползване на Услугата, като сумата на първоначалното плащане ще бъде изчислена пропорционално на заявените дни за посещение до края на съответния месец на база на фиксираната цена за цял месец, като ще включва пълната месечна абонаментна вноска и за следващия календарен месец. Ако например Потребителят заяви като дата за начало на използване на услугата 15-то число в месец с 30 дни, то Потребителят ще заплати вноска за първо плащане до края на този месец в размер на 15/30 от фиксираната цена за цял месец, както и цената за целия следващ календарен месец. Във всеки случай размерът на първото плащане, както и периодите, до които то се отнася, ще бъдат указани на Потребителя като крайна стойност преди заплащането ѝ.

(2) При последващ падеж на автоматично периодично плащане, месечната абонаментна вноска ще бъде заявявана за изтегляне от страна на Доставчика като фиксирана равна стойност за целия период на заявения абонамент.

26. Последващи плащания. На 20-то число на всеки месец Доставчикът отправя заявка за извършване на автоматично периодично плащане за следващата месечна абонаментна вноска, отнасяща се за периода на целия следващ календарен месец (от първо до последно число).

27. Невъзможност за изтегляне

В случай, че заявеното от Доставчика плащане на абонаментна не може да бъде извършено поради причини, които зависят от Потребителя и/или за които Потребителят е следвало да информира Доставчика (изтекла или открадната банкова карта, недостатъчна наличност по сметка и др.), то Потребителят получава уведомление от Доставчика по електронна поща или телефон, с които бива уведомен, че плащането не е могло да бъде извършено успешно. В подобен случай съответният потребител има право да продължи да използва услугите на Доставчика до изтичане на предплатения от него абонаментен период. След изтичането на 10 календарни дни, считано от датата на неуспешната заявка, Доставчикът ще направи повторен опит за заявка за изтегляне на дължимата от Потребителя сума. Ако и в този случай заявеното плащането е неуспешно, Доставчикът отново ще уведоми Потребителя по същия начин, който ще има възможност да отстрани причините за невъзможността (чрез въвеждане на данните на новоиздадена банкова карта, чрез захранване на сметка и др.) в срок от още 7 календарни дни. В случай, че и след този 7-дневен период заявеното от Доставчика плащане отново не може да бъде осъществено, Доставчикът има право по своя преценка и без да дава нов допълнителен срок за плащане, да уведоми Потребителя, че разваля Споразумението за предоставяне на услуги по абонаментен план с минимален срок от 12 месеца по негова вина.

28. Право за предсрочно прекратяване

(1) на Абонаментен план: освен при виновно поведение на Доставчика, Потребителя може да прекрати Споразумението за ползване на Услугата и с изпратено писмено, включително и по електронната поща, 30-дневно предизвестие. В случай, че в рамките на този 30-дневен срок настъпи дата на автоматично плащане съгласно чл. 26, Доставчикът има право да отправи заявка за периодично плащане за следващия едномесечен период. Отказът действа занапред и всички вече предплатени суми при отказ, включително и в посочената по-горе хипотеза, не се възстановяват. Във всеки случай всички вече предплатени от Потребителя периоди ще могат да бъдат използвани до изтичането им.

(2) на Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца: В първоначалния фиксиран минимален срок, всяка от страните има право, преди изтичане му, да прекрати с предизвестие сключеното Споразумение за предоставяне на услуги по абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, както следва: с изпратено писмено, включително и по електронната поща, предизвестие до насрещната страна, срокът по което ще се определя както следва: броят на дните от календарния месец след датата на предизвестието, плюс следващите три пълни календарни месеца. С изтичане на така определения срок на предизвестието, Споразумението ще се счита прекратено. Примерно: ако датата на предизвестието е 10-ти февруари, срокът на предизвестието се определя от броя на дните след тази дата до края на месец февруари, плюс дните от месеците март, април и май, като Споразумението ще се счита за прекратено на 1-ви юни.

29. Отговорност при виновно предсрочно прекратяване. В случай, че преди изтичане на фиксирания срок, Споразумението за предоставяне на услуги по абонаментен план с минимален срок от 12 месеца бъде прекратено по вина на някоя от страните, страната, по чиято вина е развалено Споразумението, дължи на изправната страна неустойка в размер на три месечни вноски, но не повече от сбора на вноските, дължими до изтичане на фиксирания срок за ползване на Услугата. Когато Споразумението е прекратено по вина на Потребителя, Доставчикът има право да му откаже бъдещо предоставяне на Услугата при условията на настоящия Раздел.

30. (1) Подновяване. След изтичането на фиксирания срок, за който са били успешно заплатени всички дължими месечни абонаментни вноски, сключеното между Доставчика и Потребителя Споразумение за предоставяне на услуги по абонаментен план с минимален срок от 12 месеца се трансформира автоматично от срочно в безсрочно, в случай на отсъствие на писмено противопоставяне на някоя от страните направено не по-късно от един месец преди изтичане на фиксирания срок.

(2) При подновяване Услугата ще продължава да бъде предоставяна от страна на Доставчика срещу същата месечна абонаментна вноска, която Потребителят е заплащал до този момент, както и съобразно останалите договорености, посочени в настоящия Раздел VII от Общи условия, като всяка от страните има право с едномесечно предизвестие да прекрати сключеното между тях Споразумение.

31. Друго. Доставчикът не носи отговорност за невъзможността за предоставяне на този тип абонамент, ако банката-издател на банковата карта на Потребителя не разрешава (изначално или впоследствие) автоматични периодични плащания, както и във всякакви други случаи, независещи пряко от и/или които са извън контрола на Доставчика.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

32. Потребителят потвърждава верността на посочените от него лични данни, като декларира, че е запознат с доброволния характер и условията за предоставяне и обработка на лични данни, както и с последиците от отказ за предоставянето им. Потребителят се съгласява изрично Доставчикът да обработва личните му данни самостоятелно, включително да разкрива и да предоставя личните данни на други трети лица, но само за целите предвидени в действащото законодателство.

33. Потребителят има право да ползва закупените от него Услуги само лично като декларира, че е запознат и ще спазва Вътрешните правила за ползване на фитнес услуги.

34. Потребителят има право да използва АтлетикФитнес.бг и предлаганите от електронния магазин услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

35. Потребителят е длъжен да не извършва действия, които могат да доведат до нарушаване сигурността на електронния магазин и/или възпрепятстване на достъпа на трети лица до него.

36. (1) Потребителят няма право да предоставя достъп до потребителския си профил на трети лица.

(2) Потребителят е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя потребителски профил. В случай че трето лице получи достъп до тях, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми за това Доставчика. При неизпълнение на това задължение Доставчикът няма да носи отговорност за евентуално претърпени от Потребителя вреди.

(3) Доставчикът приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния потребител като достъп, осъществен от самия потребител.

37. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, Потребителят е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.

38. (1) Потребителят няма право да предоставя издадената му карта на трети лица. В случай че Потребителят изгуби своята персонална карта, той следва незабавно да уведоми Доставчика за това.

(2) Всички закупени услуги са асоциирани с потребителския профил на Потребителя и могат да бъдат използвани до тяхното изчерпване след заплащане на такса  за издаване на нова персонализирана карта.

39. (1) При закупена Предплатена услуга, Потребителят няма право преди изтичане на предплатения период, едностранно да прекрати Споразумението за ползване на Услугата, освен при виновно поведение на Доставчика.

(2) Когато Потребителя ползва Услугата по Абонаментен план или Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, Споразумението за предоставяне на Услугата се прекратява по реда и условията указани по-горе в чл. 28, 29 и 30 на Раздел VII.

(3) Потребителят има право, тогава когато е предвидено в параметрите на услугата, да поиска и получи спиране (“замразяване“) на ползването за определения в параметрите на Услугата период от време.

40. (1) Право на отказ на Потребителя. Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, който е извършил покупка на Услугата от разстояние, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за покупка на услуги от Доставчика в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на потвърждаване на поръчка на Услугата от доставчика.

(2) Потребителят може да упражни правото си по ал. 1, както и в случай на отказ по чл. 28, чрез попълване на Формуляр за отказ от сключения Договор, в посочения срок, и изпращането му до Доставчика по електронната поща. В този случай Потребителят ще бъде информиран на траен носител (по електронната поща, посочена от Потребителя) със съобщение за получаване на отказа. Потребителят може да упражни това свое право и като подаде попълнен стандартния Формуляр за отказ по пощата на адрес гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4.

(3) При отказ от страна на Потребителя, Доставчикът ще възстанови извършеното от Потребителя плащане, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е приел изрично предложение на Доставчика за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(4) Когато потребителят, по смисъла на Закона за защита на потребителите, е извършил покупка от разстояние, като е декларирал за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Доставчика предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Доставчикът удържа от сумата, която възстановява на Потребителя, пропорционалната стойност на това, което действително му е било предоставено до момента на упражняване на правото на Потребителя на отказ от Договора.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

41. (1) При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на услугите си, Доставчикът може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до АтлетикФитнес.бг.

(2) При необходимост, Доставчикът има право временно или трайно да ограничи или промени функционалността на АтлетикФитнес.бг и предлаганите от електронния магазин услуги, като ще бъде положено старание потребителите да бъдат уведомени своевременно за това.

42. Със завършването на регистрацията и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласието си да получава от Доставчика месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с Услугата съобщения.

43. (1) В случай на възникнала невъзможност за предоставяне на заявените от Потребителя услуги, Доставчикът уведомява Потребителя за това във възможно най-кратък срок.

(2) В случай, че Потребителят не избере поръчката му да бъде променена, Договорът, по искане на Потребителя, се прекратява и заплатената от него сума се възстановява в размер пропорционален на неизползвания остатък от предплатения срок за ползване на Услугата.

44. (1) Възстановяване на заплатени суми. Доставчикът има задължение да възстанови на съответния Потребител в пълен размер всички неоснователно получени от Потребителя суми, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е възникнало основанието за възстановяване.

(2) Доставчикът има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е приел изрично предложение на Доставчика за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

45. (1) Интелектуална собственост. Електронният магазин АтлетикФитнес.бг, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство.

(2) Съдържанието на АтлетикФитнес.бг не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

(3) При предоставянето на достъп до електронния магазин, Доставчикът запазва всички права, като не отстъпва никое от тях на своите Потребители. АтлетикФитнес.бг е предназначен изцяло за лична и некомерсиална употреба от страна на Потребителите на електронния магазин.

(4) Доставчикът има право да използва получени от своите Потребители коментари и препоръки за развитие на своите услуги по пряк или косвен начин без да дължи възнаграждение за това.

46. Доставчикът и неговите партньори и доставчици не носят отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на Потребителя при използването на електронния магазин и/или предлаганите в него услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия.

X. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

47. (1) При необходимост, Доставчикът има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, като в този случай уведомява в седемдневен срок потребителите и им предоставя едномесечен срок за запознаването с промените.

(2) В предоставеният едномесечен срок, Потребителите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Доставчика, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия.

(3) В случай че Потребител не възрази изрично в едномесечния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

48. (1) Измененията и/или допълненията на настоящите Общи условия няма да засяга отношенията между Доставчика и Потребителя за валидно заявени и приети за изпълнени поръчки преди извършването на измененията и допълненията в Общите условия. В този случай, до изтичане на срока на изпълнение на поръчките в отношенията между страните ще се прилагат действалите към момента на приемане на поръчките Общи условия.

(2) Горното не освобождава Доставчика от задължението да уведоми Потребителите за приетите изменения и допълнения в Общите условия, като същите ще обвържат страните след изтичане на срока на съответните приети за изпълнение поръчки, в случай, че Потребителят не е уведомил Доставчика в срока по чл. 47, ал. 2 че не ги приема.

(3) Потребители, които използват услугата без регистрация, приемат новите Общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомяване на промяната.                                                                   

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

49. За избягване на всякакви съмнения, страните се съгласяват, че и размяната на електронни съобщения между Доставчика и Потребителя на посочени от тях електронни адреси ще се считат за писмена форма на комуникация.

50. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги, Доставчикът насърчава Потребителите да се свържат директно с представител на дружеството, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че Потребителят не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Доставчика, право на Потребителя е да отнесе въпроса и до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

51. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

52. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.

           

Дата на последна актуализация на Общи условия – 02.12.2019 г.,

Общите условия влизат в сила от 01.01.2020 г. и са публикувани на адрес в интернет www.athletic.bg на 01.01.2020 г.

Абонамент за новини и промоции

сега може да научавате първи за нашите активности

Абониране за актуални новини и промоции от Атлетик Фитнес

Имена*

Телефон*

E-mail*

Контакти централен офис на Атлетик Фитнес

София
ул. „Лъчезар Станчев“ 5
Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4

Работно време:
Понеделник – петък: 09:00 – 17:30 ч.

концепция и дизайн