loader image

b_18f8e53622c5b71fc377b56b0fbe35ce

Ref.No: 0063-С01/3423-3004

„АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД е бенефициент по проект „Постигане на устойчива заетост, чрез разкриване на нови работни места в „АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД”, съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-1.003-0063-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти” и „АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Във връзка изпълнение на проекта, търсим да назначим лица, отговарящи на изискванията описани по-долу за длъжност „Фитнес инструктор” за следните зали на Атлетик Фитнес – Атлетик Мега Мол, Атлетик Дианабад, Атлетик Черни връх, Атлетик Янко Сакъзов, Атлетик Марково тепе, Пловдив; Атлетик Мол Галерия Пловдив и Атлетик Мол Галерия Бургас.

Тип работа:
• Пряка работа с клиенти
• Избор на подходяща тренировъчна програми и съставяне на хранителни режими за всеки клиент
• Грижа за работната среда и умения за справяне с евентуални аварии и спешни случаи
• Работа на смени

Изисквания:
• Висше образование
• Владеене на английски език
• Прецизност и отговорност при изпълнение на работните задължения
• Енергичен подход и умение за работа в екип

Очакваме Вашата трудова автобиография.

Покана за интервю ще получат само одобрените по документи кандидати.

Гарaнтираме поверителност на кандидатурите.

Категории: Новини