loader image

 

„АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД е бенефициент по проект „Подобрени умения за работа в АТЛЕТИК ФИТНЕС чрез повишаване компетентностите“, административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.057, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.057-0007 „Умения” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта: 121 991.60 лева

  • 73 711.60 лева безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд, от които 62 654.86 лв. – финансиране от ЕСФ, и 11 056.74 – национално финансиране.
  • 48 280.00 лева собствен принос.
Категории: Новини