loader image

Атлетик ЕС проект

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-4.001-0112-C01-Su01/11.01.2018

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана № BG05M9OP001-4.001-0112-C01-Su01/11.01.2018 г. е с предмет: „ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО X-SELLIING”.

Процедурата се възлага във връзка с изпълнение на проект „Насърчаване на транснационалното сътрудничество, чрез обмяна на опит, добри практики и модели за развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и условията на труд в „АТЛЕТИК ФИТНЕС“ ООД”, съгласно сключен административен договор № BG05M9OP001-4.001-0112-C01 между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” и “АТЛЕТИК ФИТНЕС” ООД, процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства при заетост и растеж” финансирана от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за доставки, необходими за изпълнение целите на проекта.

Краен срок за подаване на оферти: 19.01.2018 г. до 23:59 часа.

Файловете по процедурата можете да изтеглите от тук:

Категории: Новини