loader image

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „АТЛЕТИК ФИТНЕС“ ООД ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛИ НА ФИТНЕС УСЛУГИ

I. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

Доставчик – дружество „Атлетик Фитнес“ ООД;

Електронен магазин АтлетикФитнес.бг, собственост на Доставчика, достъпен на адрес в интернет www.athletic.bg, посредством който Потребителите имат възможност да сключват договори (споразумения) за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика услуги;

Потребител – всяко лице, което потребява предлаганата от Доставчика услуга след извършена регистрация по реда на настоящите Общи условия и има активен потребителски профил за използване на електронния магазин, или е закупило предлаганата услуга на място, от обект на Доставчика;

Потребителски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния Потребител за използване на АтлетикФитнес.бг, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;

Поръчка – всяка отделна отправена до Доставчика заявка от Потребител за закупуване на услуги на място или от електронния магазин;

Услуги – фитнес услуги, предлагани в обектите на Доставчика, с подробно описание на услугите (параметрите) достъпно на адрес в интернет www.athletic.bg;

Параметри на Услугата – данни за това какво включва Услугата, в кои обекти може да се ползва, срок за ползване, възможности за прекратяване или замразяване на ползването, начини и срокове на плащане и всяка друга информация посочена от Доставчика за всяка една предлагана от него Услуга;

Обект на доставчика – място на ползване на Услугите, с указано работно време, през което могат да се ползват Услугите;

Абонамент– ползване на Услугата за определен или неопределен срок от време;

Абонаментен план – абонамент, при който Услугата ежемесечно авансово се предплаща за всеки следващ календарен месец;

Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца – абонамент, при който е договорен минимален срок за ползване на Услугата не по-къс от 12 последователни календарни месеца. В този срок Услугата авансово се предплаща за всеки следващ месец чрез периодично автоматично плащане;

Предплатена услуга – платена авансово за целия срок на ползване, чрез седмична, месечна, годишна карта и др., според предлаганите от Доставчика срокове за предплащане на Услугите;

Карта – персонална RFID карта, физически носител, съдържащ данни за заплатената услуга, предоставен за ползване на съответния Потребител.

II. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Наименование на Доставчика: „Атлетик Фитнес“ ООД. Седалище и адрес на управление: гр. София 1504, р-н „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов” № 78.

Вписване в публични регистри – вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121616204.

Идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: 129733

Надзорни органи:

– Комисия за защита на личните данни;

m- Комисия за защита на потребителите.

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG121616204

Адрес на упражняване на дейността и данни за кореспонденция: гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4. Електронна поща: office@athletic-bg.com, тел.: 0889 140 264.

III. ПРЕДМЕТ

1. Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Доставчика и Потребителите при ползването на предоставяните от Доставчика услуги.

Общите условия са достъпни на адрес в интернет www.athletic.bg.

IV. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

2. За да може да използва електронния магазин, съответният Потребител трябва да създаде свой потребителски профил чрез попълване на електронната форма за регистрация на адрес www.athletic.bg. Потребителят осигурява самостоятелно оборудване за ползване на Услугата и нейното управление.

3. С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията, всеки нов Потребител декларира, че е запознат с настоящите Общи условия включително и с Политиката на поверителност и Вътрешните правила за ползване на фитнес услуги, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

4. (1) В случай че Потребителят е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за приемане на настоящите Общи условия и завършването на регистрацията, той декларира съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящите Общи условия и извършване на регистрация.

(2) В случай че Потребителят е малолетен, изявлението за приемане на настоящите Общи условия и за извършване на регистрация се извършва от родител или настойник. При ползване на Услугата, малолетният потребител следва да бъде придружен от пълнолетно лице или срещу заплащане, съгласно ценоразписа на Обекта на ползване на Услугата, да ползва услугите на фитнес инструктор.

5. При регистрация и при последващо актуализиране, Потребителят, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

6. Доставчикът потвърждава завършването на регистрацията чрез отправяне на съобщение до посочения в електронната форма за регистрация електронен адрес, съдържащо информация за активирането на потребителския профил.

7. (1) Приемането на Общите условия чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон, а също и заявяването на всяка отделна поръчка, представляват електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и водят с потвърждаването им от Доставчика до сключване на Договор(и), наричани по-долу също и „Споразумения“, между Доставчика и съответния Потребител.

(2) Договор между Доставчика и Потребителя представляват настоящите Общи условия, достъпни на адрес в интернет www.athletic.bg, заедно с всички изменения и допълнения към тях и заедно с всяка заявена от Потребителя и потвърдена (приета) от Доставчика поръчка за определена Услуга, довели до сключване на Споразумение за ползване на съответната поръчана Услуга.

8. Посоченият в електронната форма за регистрация, съответно евентуално актуализираният впоследствие, електронен адрес ще бъде използван от Доставчика за връзка с Потребителя, като отправените до него съобщения ще се считат за получени с постъпването им на електронната поща на Потребителя без нужда от изрично потвърждение за това.

9. Регистрация на Потребител и поръчка може да бъде извършено и на място, във всеки един от обектите на предоставяне на услугите на Доставчика.

V. ПОРЪЧКА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА. ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

10. Поръчка за предоставяне на Услугата може да бъде направена на място, във всеки един от обектите на Доставчика.

11. (1) Когато Потребител прави поръчка чрез електронния магазин, Доставчикът потвърждава приемането на поръчката чрез изпращане на съобщение до асоциирания със съответния потребителски профил електронен адрес. В него се съдържа информация за поръчаната услуга, Общите условия, информация за условия, срок и начин за упражняване на правото на отказ от сделки от разстояние.

(2) Потребителят се съгласява, че електронните писма изпратени от Доставчика не е нужно да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

12. Изявлението (Поръчката) за сключване на Договор (Споразумение) и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати (Потребителите) имат възможност за достъп до тях.

13. Доставчикът има право да променя асортимента, описанието и цените на предлаганите в електронния магазин услуги, цените и начините за плащане. Всяка отделна поръчка се изпълнява за срок, на стойност и при другите условия, изрично посочени на Потребителя преди финализиране на съответната заявка. Тези условия обвързват Доставчика единствено в рамките на съответната поръчка, която бива финализирана, като Доставчикът не гарантира, че в бъдеще Потребителят ще може да закупи услуги при същите условия.

14. Поръчани Карти се получават на място в обекта на Доставчика, в/за който е направена поръчката от Потребителя.

VI. ПАРАМЕТРИ, ЦЕНИ, НАЧИНИ И СРОК НА ПЛАЩАНЕ НА УСЛУГАТА

15. (1) Доставчикът предоставя, а Потребителят използва Услугата съгласно параметри и цени, обявени на страницата на доставчика в интернет, както и на информационни табели в обектите на предоставянето на услугите.

(2) Параметрите на Услугата в различните обекти е възможно да се различават.

16. Освен ако в параметрите на Услугата не е предвидено, че тя може да се ползва само в определен обект/и (локално), Потребителят може да ползва Услугата във всички обекти на Доставчика.

17. Доставчикът предоставя услугата срещу заплащане на цена, дължима от Потребителя съгласно избраните от него параметри на услугата.

18. Потребителят заплаща цената на Услугата авансово – за целият срок на предоставяне на Услугата, освен в случаите, в които в параметрите на Услугата е предвидено автоматично периодично авансово плащане (наричано по-долу „автоматично периодично плащане“).

19. Доставчикът потвърждава получаването на плащането чрез активиране на Услугата.

20. Услугите, освен тези, за които е предвидена възможност само за автоматично периодично плащане по реда на Раздел VII, могат да бъдат заплащани посредством системата на EasyPay, с банкова карта и/или в брой на място – в обектите на Доставчика, както и чрез автоматично периодично плащане, когато е приложимо.

VII. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ ПО АБОНАМЕНТЕН ПЛАН И АБОНАМЕНТЕН ПЛАН С МИНИМАЛЕН СРОК ОТ 12 МЕСЕЦА

21. С настоящия Раздел VII се регулират отношенията между Доставчика и Потребителите само при ползване на Услуги по Абонаментен план и Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, като клаузите в този Раздел се прилагат с предимство пред всички останали разпоредби на Общите условия.

22. (1) Всеки Потребител може да закупи Услуги по Абонаментен план или Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, като Услугите се предоставят от Доставчика съгласно условията на стоящия Раздел VII и сключеното с Потребителя Споразумение.

(2) Освен когато заявената дата за начало на ползване на Услугата „Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца“ е първо число на месеца, отчитането на минималния 12-месечен период по Договора започва от първо число на месеца, следващ заявената начална дата за ползване на Услугата. Договорът се счита за сключен за срок от дванадесет календарни месеца плюс броя на дните от месеца предхождащ фиксирания 12-месечен период, определени според заявената дата за начало на ползване на Услугата.

(3) При закупуване на Услуги по Абонаментен план или Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, Потребителят трябва да регистрира своята банкова карта и да даде съгласие за извършване на автоматично периодично плащане в полза на Доставчика. Периодичното плащане се реализира чрез автоматично изтегляне от страна на Доставчика на съответната месечна абонаментна вноска за ползване на фитнес услугите – по начина, на датите, за периодите и съгласно другите условия, описани в настоящия раздел.

23. (1) При избор на автоматично периодично плащане съгласно този раздел, като начин на заплащане на своя абонамент, съответният Потребител дава съгласието си съответната месечна абонаментна вноска да бъде заявявана за изтегляне от банковата му карта директно от Доставчика, без необходимост за изричното оторизиране на всяко отделно плащане от страна на Потребителя.

(2) Периодичното плащане е авансово (предплаща се всеки следващ календарен месец) и всяка месечна абонаментна вноска винаги е с еднаква фиксирана стойност, изрично посочена на Потребителя преди финализиране на съответната заявка – с изключение на първото плащане, съгласно описаните по-долу случаи на „Първо плащане“. С оглед на избягване на съмнение, дори и в този случай сумата на първото плащане ще бъде изчислена пропорционално на заявените дни за ползване на фитнес услугите на база на фиксираната цена за цял месец, а размерът ѝ ще бъде посочен на Потребителя като крайна стойност преди заплащането ѝ.

24. (1) Регистрация и актуализация. Наред с другата необходима информация, Потребителят сам въвежда данните на своята банкова карта по електронен път след пренасочване в процеса на покупка от интернет страницата на Доставчика към системата на „Първа инвестиционна банка“ АД.

(2) Данните на банковата карта се въвеждат от Потребителя в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД по сигурен канал, защитен със съвременни криптографски механизми, които осигуряват високо ниво на сигурност. Потребителят има право да предоставя данни единствено на банкова карта, издадена на негово име, като служителите на Доставчика ще бъдат упълномощени да изискват предоставяне на документ за самоличност за удостоверяване на изпълнението на това задължение.

(3) Регистрираните картови данни се съхраняват в криптиран (защитен) вид в системата на „Първа инвестиционна банка“ АД. Доставчикът или трети страни нямат достъп до тях в нито един момент.

(4) На определените за това дати Доставчикът подава заявка към „Първа инвестиционна банка“ АД за изтегляне на сумите в съгласувания с Потребителя размер и съобразно дадената от Потребителя оторизация (съгласие).

(5) При необходимост – в случай на открадната банкова карта, карта с изтекъл срок на валидност и други случаи – посочените данни на картата могат да бъдат променяни от Потребителя чрез въвеждането на актуализираните данни в системата на „Първа инвестиционна банка” АД по ред, идентичен с този на първоначална регистрация, описан по-горе в алинея 1-ва на този член. Потребителят следва да уведоми писмено Доставчика за извършената актуализация на office@athletic-bg.com. За валидни се считат последните данни, които Потребителят е посочил към момента на всяка съответна заявка от страна на Доставчика за изтегляне на месечната абонаментна вноска.

(6) Задължение на Потребителя е да актуализира своевременно данните на своята банкова карта. В случай, че заявката за изтегляне на сума не може да бъде изпълнена при неизпълнение на това задължение или поради други, зависещи от Потребителя причини, Доставчикът не носи отговорност за непредоставянето на услугата и отказа за последващо предоставяне на този тип абонамент при същите условия.

25. (1) Първо плащане. Размерът на първото плащане се изчислява съгласно заявената от Потребителя дата за начало на ползване на Услугата, като сумата на първоначалното плащане ще бъде изчислена пропорционално на заявените дни за посещение до края на съответния месец на база на фиксираната цена за цял месец, като ще включва пълната месечна абонаментна вноска и за следващия календарен месец. Ако например Потребителят заяви като дата за начало на използване на услугата 15-то число в месец с 30 дни, то Потребителят ще заплати вноска за първо плащане до края на този месец в размер на 15/30 от фиксираната цена за цял месец, както и цената за целия следващ календарен месец. Във всеки случай размерът на първото плащане, както и периодите, до които то се отнася, ще бъдат указани на Потребителя като крайна стойност преди заплащането ѝ.

(2) При последващ падеж на автоматично периодично плащане, месечната абонаментна вноска ще бъде заявявана за изтегляне от страна на Доставчика като фиксирана равна стойност за целия период на заявения абонамент.

26. Последващи плащания. На 20-то число на всеки месец Доставчикът отправя заявка за извършване на автоматично периодично плащане за следващата месечна абонаментна вноска, отнасяща се за периода на целия следващ календарен месец (от първо до последно число).

27. Невъзможност за изтегляне. В случай, че заявеното от Доставчика плащане на абонаментна не може да бъде извършено поради причини, които зависят от Потребителя и/или за които Потребителят е следвало да информира Доставчика (изтекла или открадната банкова карта, недостатъчна наличност по сметка и др.), то Потребителят получава уведомление от Доставчика по електронна поща или телефон, с които бива уведомен, че плащането не е могло да бъде извършено успешно. В подобен случай съответният потребител има право да продължи да използва услугите на Доставчика до изтичане на предплатения от него абонаментен период. След изтичането на 10 календарни дни, считано от датата на неуспешната заявка, Доставчикът ще направи повторен опит за заявка за изтегляне на дължимата от Потребителя сума. Ако и в този случай заявеното плащането е неуспешно, Доставчикът отново ще уведоми Потребителя по същия начин, който ще има възможност да отстрани причините за невъзможността (чрез въвеждане на данните на новоиздадена банкова карта, чрез захранване на сметка и др.) в срок от още 7 календарни дни. В случай, че и след този 7-дневен период заявеното от Доставчика плащане отново не може да бъде осъществено, Доставчикът има право по своя преценка и без да дава нов допълнителен срок за плащане, да уведоми Потребителя, че разваля Споразумението за предоставяне на услуги по абонаментен план с минимален срок от 12 месеца по негова вина.

28. Право на отказ на Потребителя от услугата Абонаментен план

(1) Освен при виновно поведение на Доставчика, Потребителя може да прекрати Споразумението за ползване на Услугата и с изпратено писмено, включително и по електронната поща, 30-дневно предизвестие. В случай, че в рамките на този 30-дневен срок настъпи дата на автоматично плащане съгласно чл. 26, Доставчикът има право да отправи заявка за периодично плащане за следващия едномесечен период. Отказът действа занапред и всички вече предплатени суми при отказ, включително и в посочената по-горе хипотеза, не се възстановяват. Във всеки случай всички вече предплатени от Потребителя периоди ще могат да бъдат използвани до изтичането им.

(2) Потребителят може да упражни правото си по ал. 1, както и в случай на отказ по чл. 29, чрез попълване на Формуляр за отказ от сключения Договор, в посочения срок, и изпращането му до Доставчика по електронната поща. В този случай Потребителят ще бъде информиран на траен носител (по електронната поща, посочена от Потребителя) със съобщение за получаване на отказа. Потребителят може да упражни това свое право и като подаде попълнен стандартния Формуляр за отказ по пощата на адрес гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4.

29. Право за предсрочно прекратяване на Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца. В първоначалния фиксиран минимален срок, всяка от страните има право, преди изтичане му, да прекрати с предизвестие сключеното Споразумение за предоставяне на услуги по Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, както следва: с изпратено писмено, включително и по електронната поща, предизвестие до насрещната страна, срокът по което ще се определя както следва: броят на дните от календарния месец след датата на предизвестието, плюс следващите три пълни календарни месеца. С изтичане на така определения срок на предизвестието, Споразумението ще се счита прекратено. Примерно: ако датата на предизвестието е 10-ти февруари, срокът на предизвестието се определя от броя на дните след тази дата до края на месец февруари, плюс дните от месеците март, април и май, като Споразумението ще се счита за прекратено на 1-ви юни.

30. Отговорност при виновно предсрочно прекратяване на Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца. В случай, че преди изтичане на фиксирания срок, Споразумението за предоставяне на услуги по абонаментен план с минимален срок от 12 месеца бъде прекратено по вина на някоя от страните, страната, по чиято вина е развалено Споразумението, дължи на изправната страна неустойка в размер на три месечни вноски, но не повече от сбора на вноските, дължими до изтичане на фиксирания срок за ползване на Услугата. Когато Споразумението е прекратено по вина на Потребителя, Доставчикът има право да му откаже бъдещо предоставяне на Услугата при условията на настоящия Раздел.

31. (1) Подновяване. След изтичането на фиксирания срок, за който са били успешно заплатени всички дължими месечни абонаментни вноски, сключеното между Доставчика и Потребителя Споразумение за предоставяне на услуги по Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца се трансформира автоматично от срочно в безсрочно, в случай на отсъствие на писмено противопоставяне на някоя от страните направено не по-късно от един месец преди изтичане на фиксирания срок.

(2) При подновяване Услугата ще продължава да бъде предоставяна от страна на Доставчика срещу същата месечна абонаментна вноска, която Потребителят е заплащал до този момент, както и съобразно останалите договорености, посочени в настоящия Раздел VII от Общи условия, като всяка от страните има право с едномесечно предизвестие да прекрати сключеното между тях Споразумение.

32. Друго. Доставчикът не носи отговорност за невъзможността за предоставяне на този тип абонамент, ако банката-издател на банковата карта на Потребителя не разрешава (изначално или впоследствие) автоматични периодични плащания, както и във всякакви други случаи, независещи пряко от и/или които са извън контрола на Доставчика.

VIII. СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СТЕНА ЗА КАТЕРЕНЕ

33. С настоящия Раздел VIII се регулират отношенията между Доставчика и Потребителите само при ползване на услуги за стена за катерене.

34. Стената за катерене се намира локално, само в обекта на Доставчика – Атлетик Фитнес Дианабад, на адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев 5, кула А, ет. 2.

35. Всеки Потребител може да закупи услуги за ползване на стена за катерене, като те се предоставят от Доставчика съгласно условията на настоящия Раздел VIII, „Декларация-съгласие за ползване на зала и стена за катерене в Атлетик Фитнес ООД“ (Приложение 1) и „Инструкциите за безопасност на съоръженията в залата за катерене“ (Приложение 2), неизменна част от настоящите Общи условия.

36. (1) За ползването на услугите за стена за катерене, е задължително условие Потребителят да се запознае, попълни и подпише „Декларация-съгласие за ползване на зала и стена за катерене в Атлетик Фитнес ООД“ (Приложение 1), с което декларира, че е запознат с условията на тези услуги, както и с рисковете от ползването им.

(2) Декларирането на съгласие по ал. 1 се прави на място – в някой от обектите на Доставчика, или при поръчка през интернет страницата на Доставчика.

37. (1) В залата за катерене и на стената за катерене се допускат само пълнолетни лица, които са декларирали, че са им известни рисковете, произтичащи от посещението им в залата.

(2) Ако Потребителят е непълнолетен, Декларацията за съгласие трябва да бъде подписана от родител/настойник – пълнолетно лице, на което е възложена грижата за непълнолетния.

(3) Малолетни лица – под навършени 14 години – задължително трябва да бъдат с придружител на територията на Доставчика, включително в залата за катерене. Те могат да ползват съоръженията само в рамките на организирани тренировки и курсове от страна на Доставчика, или ако са придружавани от техни родители, настойници или треньори с установен катерачен опит.

(4) Непълнолетни лица в неравностойно положение, включващо нарушения от Аутистичния спектър, множествени увреждания, вид инвалидност – слухови нарушения, зрителни затруднения, езикови и говорни увреждания, парези, физическа дизфукция и др., задължително трябва да бъдат с придружител – пълнолетен родител/настойник – на територията на Доставчика, включително в залата за катерене, който да следи и отговаря за безопасността на непълнолетното лице, себе си и другите посетители.

(5) В случаи, че лицето е с установено нарушение от лекар, групиращи се в категория специални образователни потребности (СОП), включващи нарушения от Аутистичния спектър, множествени увреждания, вид инвалидност – слухови нарушения, зрителни затруднения, езикови и говорни увреждания, парези, физическа дизфукция и др., прояви неспецифично (различно) поведение, но специфично за конкретното състояние, то е необходимо да бъде изведено извън територията на залата за катерене и фитнес центъра или на обособено място от придружителя, докато се успокои.

38. Посетителите на стената за катерене могат да използват отделните зони на залата (зона за хоризонтално катерене – траверсиране; зона за бoулдър катерене; катерене на горна осигуровка и катерене на долна осигуровка), само ако притежават съответния катерачен опит. Последният се установява от служител на Доставчика.

39. (1) В залата за катерене са предвидени седалки и осигурителни устройства. Не е разрешено изнасянето на тази екипировка от залата за катерене.

(2) Посетителите, които използват собствена екипировка в залата за катерене, са отговорни за нейната надеждност и съответствие с приложимите стандарти.

40. Екипът на Доставчика си запазва правото да изисква спазването на допълнителни правила с цел осигуряването на безопасност за посетителите и трениращите.

41. Доставчикът има правото за всеки конкретен случай да откаже достъп или да отстрани всеки посетител, ако има съмнения, че е под влиянието на алкохол или други упойващи вещества, или сметне за необходимо, с оглед опазването на вътрешния ред и сигурността на останалите посетители и служители.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

42. Потребителят потвърждава верността на посочените от него лични данни, като декларира, че е запознат с доброволния характер и условията за предоставяне и обработка на лични данни, както и с последиците от отказ за предоставянето им. Потребителят се съгласява изрично Доставчикът да обработва личните му данни самостоятелно, включително да разкрива и да предоставя личните данни на други трети лица, но само за целите предвидени в действащото законодателство.

43. Потребителят има право да ползва закупените от него Услуги само лично като декларира, че е запознат и ще спазва Вътрешните правила за ползване на фитнес услуги.

44. Потребителят има право да използва АтлетикФитнес.бг и предлаганите от електронния магазин услуги добросъвестно, по предназначение, за лични и некомерсиални цели.

45. Потребителят е длъжен да не извършва действия, които могат да доведат до нарушаване сигурността на електронния магазин и/или възпрепятстване на достъпа на трети лица до него.

46. (1) Потребителят няма право да предоставя достъп до потребителския си профил на трети лица.

(2) Потребителят е длъжен да пази потребителското име и паролата за достъп до своя потребителски профил. В случай че трето лице получи достъп до тях, Потребителят е длъжен незабавно да уведоми за това Доставчика. При неизпълнение на това задължение Доставчикът няма да носи отговорност за евентуално претърпени от Потребителя вреди.

(3) Доставчикът приема всяко идентифициране с потребителското име и паролата на съответния потребител като достъп, осъществен от самия потребител.

47. В случай на промяна на данните за самоличност, посочени при регистрация, Потребителят е длъжен да ги актуализира своевременно при спазване на изискването те да бъдат точни, верни и пълни.

48. (1) Потребителят няма право да предоставя издадената му карта на трети лица. В случай че Потребителят изгуби своята персонална карта, той следва незабавно да уведоми Доставчика за това.

(2) Всички закупени услуги са асоциирани с потребителския профил на Потребителя и могат да бъдат използвани до тяхното изчерпване след заплащане на такса за издаване на нова персонализирана карта.

49. (1) При закупена Предплатена услуга, Потребителят няма право преди изтичане на предплатения период, едностранно да прекрати Споразумението за ползване на Услугата, освен при виновно поведение на Доставчика.

(2) Когато Потребителя ползва Услугите по Абонаментен план или по Абонаментен план с минимален срок от 12 месеца, Споразумението за предоставяне на Услугата се прекратява по реда и условията указани по-горе в чл. 28, 29 и 30 на Раздел VII.

(3) Потребителят има право, тогава когато е предвидено в параметрите на услугата, да поиска и получи спиране (“замразяване“) на ползването за определения в параметрите на Услугата период от време.

50. (1) Право на отказ на Потребителя. Потребител, по смисъла на Закона за защита на потребителите, който е извършил покупка на Услугата от разстояние, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения Договор за покупка на услуги от Доставчика в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на потвърждаване на поръчка на Услугата от доставчика.

(2) При отказ от страна на Потребителя, Доставчикът ще възстанови извършеното от Потребителя плащане, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е приел изрично предложение на Доставчика за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

(3) Когато потребителят, по смисъла на Закона за защита на потребителите, е извършил покупка от разстояние, като е декларирал за целите на чл. 49 от Закона за защита на потребителите, че изисква от Доставчика предоставянето на услугите да започне преди изтичане на срока за упражняване правото на отказ, Доставчикът удържа от сумата, която възстановява на Потребителя, пропорционалната стойност на това, което действително му е било предоставено до момента на упражняване на правото на Потребителя на отказ от Договора.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

51. (1) При необходимост и с оглед запазването и подобряването на качеството и сигурността на услугите си, Доставчикът може временно (планирано или инцидентно) да ограничи достъпа до АтлетикФитнес.бг.

(2) При необходимост, Доставчикът има право временно или трайно да ограничи или промени функционалността на АтлетикФитнес.бг и предлаганите от електронния магазин услуги, като ще бъде положено старание потребителите да бъдат уведомени своевременно за това.

52. Със завършването на регистрацията и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласието си да получава от Доставчика месечни бюлетини, системни, промоционални и други свързани с Услугата съобщения.

53. (1) В случай на възникнала невъзможност за предоставяне на заявените от Потребителя услуги, Доставчикът уведомява Потребителя за това във възможно най-кратък срок.

(2) В случай, че Потребителят не избере поръчката му да бъде променена, Договорът, по искане на Потребителя, се прекратява и заплатената от него сума се възстановява в размер пропорционален на неизползвания остатък от предплатения срок за ползване на Услугата.

54. (1) Възстановяване на заплатени суми. Доставчикът има задължение да възстанови на съответния Потребител в пълен размер всички неоснователно получени от Потребителя суми, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е възникнало основанието за възстановяване.

(2) Доставчикът има задължение да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Потребителя при първоначалната трансакция, освен ако Потребителят е приел изрично предложение на Доставчика за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

55. (1) Интелектуална собственост. Електронният магазин АтлетикФитнес.бг, цялото негово съдържание, както и свързаните търговски марки са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на приложимото действащо българско и международно законодателство.

(2) Съдържанието на АтлетикФитнес.бг не може да бъде копирано и използвано от трети лица без изричното писмено съгласие на носителя на авторското право.

(3) При предоставянето на достъп до електронния магазин, Доставчикът запазва всички права, като не отстъпва никое от тях на своите Потребители. АтлетикФитнес.бг е предназначен изцяло за лична и некомерсиална употреба от страна на Потребителите на електронния магазин.

(4) Доставчикът има право да използва получени от своите Потребители коментари и препоръки за развитие на своите услуги по пряк или косвен начин без да дължи възнаграждение за това.

56. Доставчикът и неговите партньори и доставчици не носят отговорност за засягането на правата на трети лица с действията на Потребителя при използването на електронния магазин и/или предлаганите в него услуги, в хипотези, включващи, но без да бъдат ограничени до нарушаване на настоящите Общи условия.

XI. ЛОЯЛНА ПРОГРАМА НА АТЛЕТИК ФИТНЕС

57. (1) Закупуването на услуги, предоставени от Доставчика през електронния магазин с домейн  athletic.bg  или на място в обектите на Доставчика, дава право на Потребителя да натрупва лоялни точки в своя Потребителски профил.

(2) За всеки заплатен 1 (един) лев с ДДС за услуги на Доставчика, Потребителят натрупва в своя Потребителски профил 1 лоялна точка. Натрупани 50 (петдесет) лоялни точки имат стойност от 1 (един) лев.

58. (1) Натрупаните лоялни точки от Потребителя могат да се използват само за закупване, на място в обектите на Доставчика, на продукти от бара – вода, кафе, други напитки, хранителни добавки, кърпа под наем, солариум и др.

(2) При възползване от правото на Потребителя по ал. 1 за размяна на лоялни точки срещу закупуване на продукти от бара, не се натрупват лоялни точки.

59. Натрупаните точки могат да се използват само от титуляря на Потребителския профил, в който са натрупани, и не могат да се прехвърлят към друг Потребителски профил.

60. По свое усмотрение, Доставчикът може по всяко време да добавя или премахва услуги, за които се натрупват бонус точки, или да промени размера на бонус точките за получаване.

61. (1) Валидност на натрупаните точки – натрупаните лоялни точки могат да се използват за срока, в който Потребителят има активна услуга за достъп до обектите на Доставчика.

(2) Лоялните точки, които са натрупани в Потребителския профил, автоматично се анулират 2 (два)
месеца след изтичане на последната активна услуга на Потребителя.

(3) В случай на отказ на Потребителя от услугите на Доставчика и възстановяване на извършеното от Потребителя плащане, описани в чл. 50, натрупаните лоялни точки от първоначалната покупка на услуга на Доставчика, се анулират и не могат да се използват от Потребителя.

XI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

62. (1) При необходимост, Доставчикът има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящите Общи условия, като в този случай уведомява в седемдневен срок потребителите и им предоставя едномесечен срок за запознаването с промените.

(2) В предоставеният едномесечен срок, Потребителите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Доставчика, че не приемат измененията и/или допълненията в Общите условия.

(3) В случай че Потребител не възрази изрично в едномесечния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

63. (1) Измененията и/или допълненията на настоящите Общи условия няма да засяга отношенията между Доставчика и Потребителя за валидно заявени и приети за изпълнени поръчки преди извършването на измененията и допълненията в Общите условия. В този случай, до изтичане на срока на изпълнение на поръчките в отношенията между страните ще се прилагат действалите към момента на приемане на поръчките Общи условия.

(2) Горното не освобождава Доставчика от задължението да уведоми Потребителите за приетите изменения и допълнения в Общите условия, като същите ще обвържат страните след изтичане на срока на съответните приети за изпълнение поръчки, в случай, че Потребителят не е уведомил Доставчика в срока по чл. 56, ал. 2 че не ги приема.

(3) Потребители, които използват услугата без регистрация, приемат новите Общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомяване на промяната.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

64. За избягване на всякакви съмнения, страните се съгласяват, че и размяната на електронни съобщения между Доставчика и Потребителя на посочени от тях електронни адреси ще се считат за писмена форма на комуникация.

65. В случай на неудовлетвореност от електронния магазин или предлаганите чрез него услуги, Доставчикът насърчава Потребителите да се свържат директно с представител на дружеството, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че Потребителят не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Доставчика, право на Потребителя е да отнесе въпроса и до европейската Електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове.

66. За неуредените в настоящите Общи условия положения се прилагат общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

67. Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия в тяхната цялост.

Дата на последна актуализация на Общи условия – 15.03.2021 г.,

Общите условия влизат в сила от 15.04.2021 г. и са публикувани на адрес в интернет www.athletic.bg на 15.03.2021 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА И СТЕНА ЗА КАТЕРЕНЕ В АТЛЕТИК ФИТНЕС ООД – ФИТНЕС КЛУБ „АТЛЕТИК ДИАНАБАД“

Долуподписаният/ата, …………………………………………………………………………………….,

(три имена)

с ЕГН: ……………………………

В качеството ми на Декларатор и родител/настойник на

……………………………………………………………………………………………………………….,

(попълва се само в случай, че Деклараторът е и родител/настойник на малолетно и/или непълнолетно лице)

с ЕГН: ……………………………

Д Е К Л А Р И Р А М:

пред „Атлетик Фитнес“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, р-н Оборище, бул. „Янко Сакъзов“, № 78, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 121616204, че

1. Запознат/-а съм и съм съгласен/-а с „Правилата за ползване на съоръженията“ от Раздел VIII на Общите условия на „Атлетик Фитнес“ ООД за взаимоотношенията с потребители на фитнес услуги и „Инструкциите за безопасност на съоръженията в залата за катерене“ в Атлетик Фитнес Дианабад.

2. Разбирам смисъла на горепосочените правила, инструкции и мерки, като, при нужда от допълнителни пояснения, ще започна използването на съоръженията в залата за катерене само след дадени ми от инструктор на Атлетик Фитнес и разбрани от мен разяснения, по всички мои поставени въпроси.

3. Ще спазвам/е горепосочените правила, инструкции и мерки, докато се намирам/е на територията на фитнес клуба, в това число – в залата за катерене.

4. При използване на съоръженията в Атлетик Фитнес, в това число и в залата за катерене, ще се съобразявам/е с уменията и физическите си способности.

5. Осъзнавам, че ползването на съоръженията в Атлетик Фитнес, в това число и изкуствено направената стена за катерене, от моя/наша страна е свързано с определени рискове, включително риска от настъпване на сериозни телесни повреди (вкл. счупване на крайници, натъртвания, ожулвания и др.) или фатални последици вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, контакт със съоръжението и екипировката, наблюдател или друг посетител на залата за катерене и др. Споменатите рискове зависят от множество фактори, вкл. възрастта, физическите способности и координацията на участниците в дейностите, опита и подготовката им, поведението на наблюдателите и участниците в различните дейности, времето за реакция от страна на лекарите от системата на спешната помощ, спазването на правилата за безопасност и ползване на съоръженията и следване на инструкциите от персонала, както и от страна на посетителите и др.

6. Съгласен/-на съм да участвам/е и/или да наблюдавам/е дейностите предлагани в залата за катерене.

7. Съгласявам се, да бъде освободено от отговорност дружество „Атлетик Фитнес“ ООД и неговите служители за настъпили събития, които увреждат телесната ми цялост, като, но не само смърт, инвалидност, физически травми, телесни повреди, причинени от мен или на мен, материални щети и други инциденти, които могат да ме сполетят, или малолетното/непълнолетното лице, за което отговарям, при престоя ми/ни и по време на ползване на съоръженията в Атлетик Фитнес, в това число и изкуствено направената стена за катерене. Включително се съгласявам посочените по-горе лица да бъдат освободени от отговорност по предявени срещу тях искове или друг вид претенции и оплаквания на трети лица, за инциденти и увреждания настъпили вследствие на моите умишлени или непредпазливи действия, като настоящата декларация за освобождаване от отговорност, ангажира както мен, така и моето семейство, роднини и наследници. Съгласен/на съм тази декларация за освобождаване от отговорност да бъде използвана от дружество „Атлетик Фитнес“ ООД и неговите служители и декларирам, че нося отговорност за действията (умишлени или непредпазливи) си по време на престоя ми и при ползване на съоръженията в Атлетик Фитнес, в това число и изкуствено направената стена за катерене.

8. Уведомен/-а съм за това, че личните ми/ни данни a) могат да бъдат записвани и обработвани както на хартиен и/или дигитален носител и б) че посочените данни ще бъдат унищожени от Атлетик Фитнес ООД след отпадане на причината за тяхното обработване.

В случай че Деклараторът е малолетен или непълнолетен, изявлението за приемане на настоящите декларирани съгласия, както и с „Правилата за ползване на съоръженията“ и „Инструкциите за безопасност“ за поведение в залата за катерене в Атлетик Фитнес Дианабад се извършва от родител или настойник. При ползване на услугите на Атлетик Фитнес ООД, малолетният/непълнолетният декларатор (потребител) следва да бъде придружен от пълнолетно лице или срещу заплащане, съгласно ценоразписа на обекта на ползване на услугите на Атлетик Фитнес, да ползва услугите на Инструктор или професионален Треньор.

При регистрация и при последващо актуализиране, Деклараторът декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

Дата: ……………………. Подпис:

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА В ЗАЛАТА ЗА КАТЕРЕНЕ

На територията на обекта – Атлетик Фитнес Дианабад, е изградена изкуствена среда – зала със стена за катерене, където рискът от наранявания и контузии е сведен до възможния минимум. Въпреки това, катеренето по стената крие своите рискове – настъпване на сериозни телесни повреди (вкл. счупване на крайници, натъртвания, ожулвания и пр.) вследствие на подхлъзване, препъване, падане от високо, контакт със спортните съоръжения и екипировка. Спазването на настоящите инструкции за безопасност е от изключителна важност за осигуряването на безопасна среда на територията на залата за катерене.

С оглед на това, катерачите и всички други посетители в залата за катерене трябва:

  • Да не използват катерачните съоръжения, ако това им е противопоказано от лекар или друг специалист или ако имат и най-малко съмнение за физическото и психическото им здраве – например поради употреба на лекарства, упойващи вещества, алкохол и др.
  • Да не надценяват катерачните си умения, способности и опит, тъй като това може да доведе до настъпването на травми и наранявания. Неконтролираните падания е възможно да завършат с нараняване.
  • Непрекъснато да преценяват рисковете, които поведението им създава за тях и за околните.
  • Да се обръщат към инструкторите във всички случаи, когато не знаят или се колебаят как да подходят към дадена ситуация. Да сигнализират на екипа за всеки констатиран проблем или нередност, свързана със стените за катерене и екипировката, вкл. когато забележат неподходящо или опасно поведение от страна на останалите посетители.
  • Да се съобразяват с другите посетители и да не допринасят за излагането им на ненужни рискове.
  • Да не разсейват неоснователно другите катерачи или екипа в залата за катерене.
  • Да не се катерят или стоят в зоната разположена непосредствено под или в близост до друг катерач.
  • При катерене на стената, да връзват въжето директно за седалката на предвиденото място с правилен и стегнат възел, като при най-малко колебание да се обръщат към инструктор.
  • Да стоят настрана от зоните за катерене, когато не се катерят.

При възникване на каквито и да са въпроси от страна на посетител / катерач относно безопасността, съответното лице следва да започне ползването на съоръженията само след получен от инструктор отговор и разяснение по всеки поставен въпрос, касаещ безопасното ползване на съоръженията.

Форма за абониране

Бъди Крачка Пред Другите!

Абонирай се за специалните ни оферти и бъди сред първите клиенти на Атлетик Уестпойнт!

  Затвори