loader image

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. 1. ДЕФИНИЦИИ

При прилагане на настоящата политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

 • Доставчик – „Атлетик Фитнес“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Янко Сакъзов”, № 78, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121616204; регистрация по ЗДДС: BG121616204; идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: 129733;
 • АтлетикФитнес.бг – електронен магазин, собственост на Атлетик Фитнес, достъпен на адрес в интернет www.athletic.bg, посредством който клиентите имат възможност да сключват договори (споразумения) за покупко-продажба на предлаганите от електронния магазин услуги;
 • Потребител – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящата Политика на поверителност и има активен потребителски профил за използване на електронния магазин;
 • Потребителски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за използване на АтлетикФитнес.бг, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 • Услуги – фитнес услуги, предлагани от Атлетик Фитнес в обектите на веригата.
 1. ПРИЛОЖИМОСТ

Доставчикът действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с предоставянето на услугите и дейността на електронния магазин АтлетикФитнес.бг.

С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията всеки нов потребител декларира, че е запознат с настоящата Политика на поверителност и е съгласен с нейното съдържание по отношение на всяко използване на електронния магазин за периода на активност на своя потребителски профил. Настоящата политика на поверителност е достъпна на интернет страница Политика на поверителност.

В допълнение към приемането на настоящата Политика на поверителност, Потребителят е обвързан и от Общите условия и Условията и правилата на Атлетик Фитнес.

В случай че Потребителят е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за потвърждение на приемане на настоящата Политика на поверителност и завършването на регистрацията, той декларира знанието и съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящата политика на поверителност и извършване на регистрация. В случай че Потребителят е малолетен, изявлението за запознаване с и приемане на настоящата Политика на поверителност се извършва от родител или настойник.

Декларирането на запознаването с и приемането на настоящата Политика на поверителност чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

При регистрация и при последващо актуализиране, Потребителят съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

Доставчикът не събира и обработва данни на малолетни и непълнолетни лица, когато знае, че необходимото съгласие за това не е дадено по реда посочен по-горе.

 1. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ, НАЧИНИ НА СЪБИРАНЕ, ЦЕЛИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ

Доставчикът събира и обработва лични данни на своите потребители. Тази информация включва данни, които потребителите предоставят при регистрация или актуализация на своя потребителски профил, като например имена, e-mail адрес, телефон, снимка, както и всички други, които Доставчикът счете за необходими. Тези лични данни са собственост на всеки съответен Потребител.

Доставчикът използва даденото съгласие в процеса на регистрация като правно основание за събиране и обработване на личните данни на отделните потребители. Предоставянето на изисканите данни е необходимо условие за сключването на договор между страните, тъй като без тези данни Доставчикът не може да изпълни задълженията си по него.

Доставчикът се старае да ограничи събирането на лични данни до минимума, необходим за предоставяне на своите потребители на заявените от тях услуги. Без достъп до този минимум от лични данни Атлетик Фитнес не може да предложи на потенциалните си потребители своите услуги.

Защитата на личните данни на своите потребители е от изключителна важност за Доставчика. Въпреки че Доставчикът не може да гарантира пълна сигурност, Доставчикът предприема вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните данни на своите потребители срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

Доставчикът обработва лични данни в рамките на предоставеното от потребителите съгласие с цел предоставяне на заявените от потребителите услуги, като например предоставяне на заявените услуги, за връзка с потребителите, за директен маркетинг или за статистически нужди, за запознаване на потребителите с актуални инициативи на Атлетик Фитнес, както и за цялостното подобряване на качеството на предлаганите услуги. Доставчикът не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Доставчикът не използва личните данни за цели, различни от посочените.

 1. С КОГО И ЗАЩО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът не споделя лични данни с трети лица и не им предоставя достъп до тях, освен в следните случаи:

 • Със съгласието на съответния Потребител;
 • Когато това е стриктно необходимо за предоставяне на заявена от Потребител услуга, като например при осъществяване на плащане чрез външен доставчик на разплащателни услуги, като в тези случаи Доставчикът се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица полагат адекватни усилия за защита на личните данни на потребителите;
 • За защита на своите законови права и интереси, както и на тези на своите потребители;
 • Когато Доставчикът има задължение по закон да разкрие тези лични данни.
 1. СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Доставчикът съхранява и обработва по друг начин личните данни на потребителите в съответствие с приложимото европейско и местно законодателство. Предаване на данни в трети страни по смисъла на и в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва при съблюдаване на посочените в този Регламент изисквания.

Доставчикът се стреми да запазва лични данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани. При установена необходимост, съответните лични данни следва да бъдат изтрити в срок от 6 месеца от установяване на липсата на основание/необходимост от запазването им, включително и от всички архиви, резервни копия, бази данни на получатели на тези лични данни и т.н.

Доставчикът може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.

 1. ДОСТЪП ДО ЛИЧНИ ДАННИ, ПРОМЯНА НА ЛИЧНИ ДАННИ

В случай на неточности, Потребителят има право да поиска в писмен вид актуализирането на тези лични данни.

Потребителят има право да оттегли даденото съгласие за обработване на своите лични данни и да поиска тяхното изтриване в писмен вид. В този случай че Доставчикът няма да има минималната необходима информация, за да продължи да предоставя услугите на АтлетикФитнес.бг и потребителският профил на съответния потребител ще бъде изтрит.

Потребителят има право и на възражение срещу обработването, както и на право на преносимост на данните.

В случай че потребител има въпроси във връзка с описаните права, желае да получи информация за или копие от своите лични данни, които Доставчикът съхранява и обработва, той следва да отправи запитване до Доставчика в писмен вид по един от посочените по-долу начини.

 1. ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

При необходимост Доставчикът има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата политика на поверителност.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения настоящата политика на поверителност Доставчикът уведомява потребителите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

В предоставения им двуседмичен срок, потребителите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Доставчика, че не приемат измененията и/или допълненията в политиката на поверителност. В такъв случай съответният потребителския профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

В случай че потребителят не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

 1. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ, ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

В случай на несъгласие от страна на потребител с тези практики, Доставчикът насърчава потребител да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че Потребителят не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Доставчика, право на Потребителя е да отнесе въпроса до Комисията за защита на личните данни.

За неуредените в настоящата политика на поверителност положения се прилагат Общите условия, общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящата Политика на поверителност не води до недействителност на Политиката на поверителност в нейната цялост.

 

Контактна информация

 • ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, Софарма бизнес тауърс, кула „А“, ет. 4

1756 София, България

Последна промяна: 22.05.2018 г.

Форма за абониране

Бъди Крачка Пред Другите!

Абонирай се за специалните ни оферти и бъди сред първите клиенти на Атлетик Уестпойнт!

  Затвори