Политика на поверителност

Политика на поверителност

 1. Дефиниции

При прилагане на настоящата политика на поверителност посочените по-долу термини и изрази се употребяват в следния смисъл:

 • Атлетик Фитнес – „Атлетик Фитнес“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Янко Сакъзов”, № 78, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121616204; регистрация по ЗДДС: BG121616204; идентификационен номер в Електронния регистър на Администратори на лични данни към КЗЛД: 129733;
 • АтлетикФитнес.бг – електронен магазин, собственост на Атлетик Фитнес, достъпен на адрес в интернет http://athletic.bg, посредством който клиентите имат възможност да сключват договори (споразумения) за покупко-продажба на предлаганите от електронния магазин услуги;
 • клиент – всяко лице, което е извършило регистрация по реда на настоящите общи условия и има активен клиентски профил за използване на електронния магазин;
 • клиентски профил – създаден със завършването на регистрацията и обособен в базата данни на електронния магазин уникален профил на съответния клиент за използване на АтлетикФитнес.бг, достъпен чрез въвеждане на потребителско име и парола;
 • услуги – фитнес услуги, предлагани от Атлетик Фитнес в обектите на веригата.
 1. Приложимост

Атлетик Фитнес действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с предоставянето на услугите и дейността на електронния магазин АтлетикФитнес.бг.

С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията всеки нов клиент декларира, че е запознат с настоящата Политика на поверителност и е съгласен с нейното съдържание по отношение на всяко използване на електронния магазин за периода на активност на своя клиентския профил. Настоящата политика на поверителност е достъпна на интернет страница Политика на поверителност.

В допълнение към приемането на настоящата Политика на поверителност, клиентът е обвързан и от Общите условия и Условията и правилата на Атлетик Фитнес.

В случай че клиентът е непълнолетен, с отбелязването на съответната отметка за потвърждение на приемане на настоящата Политика на поверителност и завършването на регистрацията, той декларира знанието и съгласието на своите родители или попечители за приемане на настоящата политика на поверителност и извършване на регистрация. В случай че клиентът е малолетен, изявлението за запознаване с и приемане на настоящата Политика на поверителност се извършва от родител или настойник.

Декларирането на запознаването с и приемането на настоящата Политика на поверителност чрез отбелязването на съответната отметка и изпращането на регистрационната форма чрез натискането на съответния бутон представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

При регистрация и при последващо актуализиране, клиентът, съответно неговият родител или настойник, декларира, че предоставените данни за самоличност са точни, верни и пълни.

Атлетик Фитнес не събира и обработва данни на малолетни и непълнолетни лица, когато знае, че необходимото съгласие за това не е дадено по реда посочен по-горе.

 1. Видове лични данни, начини на събиране, цели на използване

Атлетик Фитнес събира и обработва лични данни на своите клиенти. Тази информация включва данни, които клиентите предоставят при регистрация или актуализация на своя клиентски профил, като например име и e-mail адрес, а също така и всички други изрично посочени. Тези лични данни са собственост на всеки съответен клиент.

Атлетик Фитнес използва даденото съгласие в процеса на регистрация като правно основание за събиране и обработване на личните данни на отделните клиенти. Предоставянето на изисканите данни е необходимо условие за сключването на договор между страните, тъй като без тези данни Атлетик Фитнес не може да изпълни задълженията си по него.

Атлетик Фитнес се старае да ограничи събирането на лични данни до минимума, необходим за предоставяне на своите клиенти на заявените от тях услуги. Без достъп до този минимум от лични данни Атлетик Фитнес не може да предложи на потенциалните си клиенти своите услуги.

Защитата на личните данни на своите клиенти е от изключителна важност за Атлетик Фитнес. Въпреки че Атлетик Фитнес не може да гарантира пълна сигурност, Атлетик Фитнес предприема вътрешни технически и организационни мерки за защита на личните данни на своите клиенти срещу нерегламентиран достъп от страна на трети лица.

Атлетик Фитнес обработва лични данни в рамките на предоставеното от клиентите съгласие с цел предоставяне на заявените от клиентите услуги, като например предоставяне на заявените услуги, за връзка с клиентите, за директен маркетинг или за статистически нужди, за запознаване на клиентите с актуални инициативи на Атлетик Фитнес, както и за цялостното подобряване на качеството на предлаганите услуги. Атлетик Фитнес не извършва автоматизирано вземане на решения или профилиране.

Атлетик Фитнес не използва личните данни за цели, различни от посочените.

 1. С кого и защо споделяме Вашите лични данни

Атлетик Фитнес не споделя лични данни с трети лица и не им предоставя достъп до тях, освен в следните случаи:

 • със съгласието на съответния клиент;
 • когато това е стриктно необходимо за предоставяне на заявена от клиент услуга, като например при осъществяване на плащане чрез външен доставчик на разплащателни услуги, като в тези случаи Атлетик Фитнес се стреми да предоставя не повече от необходимия минимум от лични данни, както и да се убеди, че тези трети лица полагат адекватни усилия за защита на личните данни на клиентите;
 • за защита на своите законови права и интереси, както и на тези на своите клиенти;
 • когато Атлетик Фитнес има задължение по закон да разкрие тези лични данни.
 1. Съхраняване на Вашите лични данни

Атлетик Фитнес съхранява и обработва по друг начин личните данни на клиентите в съответствие с приложимото европейско и местно законодателство. Предаване на данни в трети страни по смисъла на и в обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 се извършва при съблюдаване на посочените в този Регламент изисквания.

Атлетик Фитнес се стреми да запазва лични данни за периода на обработването им във връзка с целите, за които те са били събрани. При установена необходимост, съответните лични данни следва да бъдат изтрити в срок от 6 месеца от установяване на липсата на основание/необходимост от запазването им, включително и от всички архиви, резервни копия, бази данни на получатели на тези лични данни и т.н.

Атлетик Фитнес може да съхранява лични данни в анонимизирана форма за по-дълъг период, например за статистически цели.

 1. Достъп до лични данни, промяна на лични данни

В случай на неточности, клиентът има право да поиска в писмен вид актуализирането на тези лични данни.

Клиентът има право да оттегли даденото съгласие за обработване на своите лични данни и да поиска тяхното изтриване в писмен вид. В този случай Атлетик Фитнес няма да има минималната необходима информация, за да продължи да предоставя услугите на АтлетикФитнес.бг и клиентският профил на съответния клиент ще бъде изтрит.

Клиентът има право и на възражение срещу обработването, както и на право на преносимост на данните.

В случай че клиент има въпроси във връзка с описаните права, желае да получи информация за или копие от своите лични данни, които Атлетик Фитнес съхранява и обработва, той следва да отправи запитване до Атлетик Фитнес в писмен вид по един от посочените по-долу начини.

 1. Промени в политиката на поверителност

При необходимост Атлетик Фитнес има право едностранно да извършва изменения и/или допълнения на настоящата политика на поверителност.

При извършване на съществени изменения и/или допълнения настоящата политика на поверителност Атлетик Фитнес уведомява клиентите, като им предоставя двуседмичен срок за запознаването с промените.

В предоставения им двуседмичен срок, клиентите могат да заявят с изрично писмено съобщение до Атлетик Фитнес, че не приемат измененията и/или допълненията в политиката на поверителност. В такъв случай съответният клиентски профил се закрива и отношенията между страните се прекратяват.

В случай че клиентът не възрази изрично в двуседмичния срок, се счита, че той приема измененията и/или допълненията и те действат в отношенията между страните и ги обвързват занапред.

 1. Решаване на спорове, други разпоредби

В случай на несъгласие от страна на клиент с тези практики Атлетик Фитнес насърчава клиентите да се свържат директно с представител на дружеството, използвайки една от посочените по-долу възможности за връзка, за да бъде осъществен опит за неформално решаване на възникналите спорове. В случай че клиентът не желае да използва този способ или не е удовлетворен от отговора на Атлетик Фитнес, право на клиента е да отнесе въпроса до Комисията за защита на личните данни.

За неуредените в настоящата политика на поверителност положения се прилагат Общите условия, общите разпоредби на българското и съответното приложимо международно законодателство.

Недействителност на някоя от разпоредбите на настоящата Политика на поверителност не води до недействителност на Политиката на поверителност в нейната цялост.

Контактна информация

 • ул. „Лъчезар Станчев“, № 5, Софарма бизнес тауърс, кула „А“, ет. 4

1756 София, България

 

Последна промяна: 22.05.2018 г.

Абонамент за новини и промоции

сега може да научавате първи за нашите активности

Абониране за актуални новини и промоции от Атлетик Фитнес

Имена*

Телефон*

E-mail*

Контакти централен офис на Атлетик Фитнес

София
ул. „Лъчезар Станчев“ 5
Софарма бизнес тауърс, кула А, ет. 4

Работно време:
Понеделник – петък: 09:00 – 17:30 ч.

концепция и дизайн